achievement-shirasu-okujyou-ryokka
砂防緑化
シラス緑化基盤 施工事例
Slide
大幡第4砂防(宮崎県) 施工例

シラス平板張り(300x300x30)

シラス平版施工中

シラス平版施工完了

シラス平版とコンクリート面との比較実験

施工完了より3年後

施工完了より3年後

Slide
花倉第3砂防(鹿児島県) 施工例

シラス平板張り(500x500x60)